Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018

aanbesteden

De procedure die de opdrachtgever doorloopt om de aannemer te selecteren en afspraken te maken over de prijs; (de aanneemsom). Er zijn verschillende aanbestedingsvarianten. Voor zelfbouw zijn twee varianten geschikt, te weten:

onderhandse aanbesteding eenkelvoudige uitnodiging.

aanbestedingstukken

Het geheel van documenten op basis waarvan aannemers die deelnemen aan een onderhandse aanbestedinghun prijsaanbieding dienen te baseren. De bestekstukken vormen een belangrijk onderdeel.

aanneemsom

Het totale bedrag dat de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigd is voor het bouwen van de woning, exclusief eventueel meer- en minderwerk. De aanneemsom wordt tijdens de aanbestedingsprocedure bepaald. Bij CPO wordt o.b.v. de aanneemsom voor het gehele project, een aanneemsom per woning bepaald. De aanneemsom per woning wordt vervolgens vastgelegd in de aannemingsovereenkomst.

aannemingsovereenkomst

De overeenkomst tussen zelfbouwer en aannemer. In de overeenkomst wordt vastgelegd wat de aannemer gaat bouwen, de eisen waaraan moet worden voldaan, de garanties, de aanneemsom en de betalingstermijnen. Ook bij CPO wordt een aannemingsovereenkomst per woning aangegaan. Het model voor de aannemingsovereenkomst wordt in de praktijk geleverd door de partij die de afbouwgarantie levert. 

achtervang 

Een partij (meestal de projectaannemer) die in een CPO-project het risico van onverkochte woningen bij bouwgroep wegneemt. Het gaat om twee soorten risico’s, te weten:

afbouwgarantie

Een afbouwgarantie garandeert dat wanneer de aannemer tijdens de bouw failliet gaat, de woning toch wordt afgebouwd. De meeste hypotheekverstrekkers eisen dat er gebouwd wordt onder toepassing van een van de volgende afbouwgaranties:

  • Woningborg 
  • SWK (stichting Waarborgfonds Koopwoningen)
  • de Nieuwbouwgarantie van Bouwgarant

afsluitprovisie

Kosten die de hypotheekverstrekker in rekening brengt voor het afsluiten van de hypothecaire lening. De hoogte van het provisiebedrag varieert per hypotheekverstrekker en ligt tussen 0,5% en 1,5% van het te lenen bedrag.

afstandsverklaring

Verklaring die de aannemer tekent op het moment dat hij gaat deelnemen in een bouwteam. In de afstandsverklaring wordt geregeld dat de aannemer aan zijn deelname aan het bouwteam niet het recht kan ontlenen dat hij het project ook daadwerkelijk kan  gaan bouwen.

Wél krijgt hij het recht om als  eerste en vooralsnog enige een prijsaanbieding te doen.

afzetrisico 

Het risico op een of meerdere onverkochte woningen in een CPO-project. 

akte van levering

(ook: leveringsakte)

Notariële akte. Met de ondertekening ervan wordt het eigendom van de bouwkavel overgedragen aan de zelfbouwer. De levering vindt meestal plaats kort voor de start van de bouw. Akte van levering en hypotheekakte passeren vaak tijdens één sessie bij de notaris. Betaling van de bouwkavel vindt ook op hetzelfde moment plaats.

appartementsrecht

Bij gestapelde bouw (appartementen) wordt het appartementengebouw bij de notaris, door middel van het passeren van een splitsingsakte, gesplitst in appartementsrechten. De koper wordt bij de levering van het appartementsrecht automatisch lid van de @Vereniging van Eigenaren@. Het lidmaatschap is niet opzegbaar en eindigt alleen door verkoop van het appartementsrecht.

Architectenregister

De titel ‘architect’ is beschermd. Iemand mag zich architect noemen als hij/zij is ingeschreven in het register van de Stichting Bureau Architectenregistratie.