Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018 Laatste update: 22-11-2018

bankgarantie

Verklaring van de bank waarbij de bank garandeert dat een bepaald bedrag aan de begunstigde zal worden betaald zodra de begunstigde daarop aanspraak kan maken. De partij die de bankgarantie laat stellen (bijvoorbeeld een aannemer) 

beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitplan legt de gemeente voor een specifiek project bijzondere eisen ten aanzien van de architectonische kwaliteit (de ‘beeldkwaliteit’) vast. Het beeldkwaliteitplan is onderdeel van de privaatrechtelijke afspraken tussen de partij die de grond verkoopt en de zelfbouwer. Wanneer een woningontwerp niet voldoet aan het beeldkwaliteitplan kan dat betekenen dat er weliswaar een omgevingsvergunning wordt verleend maar de verkopende partij de kavel niet levert.

begeleidingsbureau (CPO-begeleider, procesbegeleider)

Onafhankelijk adviesbureau dat bouwgroepen begeleidt bij het realiseren van  een CPO-project. De bouwgroep treedt op als projectontwikkelaar. Het CPO-begeleidingsbureau stelt haar  kennis van projectontwikkeling en ervaring met zelfbouw ter beschikking aan de bouwgroep. Als de bouwgroep dat wil, kan het CPO-begeleidingsbureau tevens de rol van projectmanager spelen.

bestek

Het geheel van documenten waarmee nauwkeurig wordt beschreven wat er moet worden gebouwd en aan welke technische en administratieve eisen de aannemer moet voldoen. In de UAV2012wordt de volgende definitie gehanteerd: ‘de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.’ 

Voor de beschrijving  van het werk en de voor het werk geldende voorwaarden wordt meestal een gestandaardiseerde systematiek gebruikt:  de STABU-besteksystematiekvan de stichting STABU

bestektekeningen

De tekeningen (plattegronden, doorsneden, tekeningen van constructies en installaties, detailtekeningen) behorend bij het bestek.

bestemmingsplan

Een plan waarin voor een gebied nauwkeurig wordt vastgelegd hoe het gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan bepaalt wat er op een perceel gebouwd mag worden. 

bezwaarprocedure

Het maken van bezwaar tegen een overheidsbeslissing.

Bij woningbouwprojecten kan bezwaar gemaakt worden tegen:

  1. een bestemmingsplanwijziging
  2. het verlenen van de omgevingsvergunning.

Het bezwaar wordt behandeld door een gemeentelijke commissie die vervolgens adviseert aan het gemeentebestuur. Na het afwijzen of ongegrond verklaren van het bezwaar kan de indiener van het bezwaar beroep aantekenen bij de Rechtbank en vervolgens eventueel bij de Raad van State (kroonberoep).

bijkomende kosten

Alle kosten die gemaakt moeten worden voor het realiseren van de woning, die niet te rekenen zijn tot de grondkostenof de bouwkosten. Bij zelfbouw gaat het meestal om de volgende kosten: honoraria van architect en adviseurs, legeskosten omgevingsvergunning, notariskosten t.b.v. de levering van de grond, aansluitkosten.

bodemgeschiktheidsverklaring

Verklaring dat de grond in milieutechnische zin geschikt is voor woningbouw. Deze verklaring moet overlegd worden bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.  Vroeger werd ook wel gesproken van een ‘schone-grondverklaring’. Omdat in Nederland de bodem nergens helemaal schoon is, wordt deze term niet meer gebruikt. 

bouwaanvraag

Aanvraag omgevingsvergunningvoor de activiteit bouwen.

bouw- en woningtoezicht

Gemeentelijke afdeling die belast is met het beoordelen van aanvragen omgevingsvergunning, het verlenen van omgevingsvergunningen en het toezien op het naleven van de bouwverordening en de verleende omgevingsvergunning. Tevens belast met het bewaken van de kwaliteit van bestaande woningen.

bouwbesluit

Regeling van het rijk. Het Bouwbesluit geeft de minimum technische bouwvoorschriften voor een bouwwerk. Bij het beoordelen van de bouwaanvraagwordt het bouwplan getoetst aan het Bouwbesluit. De voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het bouwbesluit is in te zien op de website van het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)link

bouwdepot 

De hypothecaire lening t.b.v. de aankoop van een nieuw te bouwen woning wordt verstrekt bij de leveringvan de grond. De grond wordt op dat moment betaald en het restant van het leenbedrag wordt bij de bank op een bouwdepotrekening gestort; het bouwdepot. Uit het bouwdepot worden de termijnbetalingen aan de aannemer gedaan. Over het bedrag dat op de bouwdepotrekening staat ontvang je rente. Meestal is het rentepercentage gelijk aan de hypotheekrente.

bouwfysica

Vakgebied dat zich bezighoudt met de fysische aspecten van gebouwen en gebouwconstructies (geluid, licht, lucht, vocht en warmte). Bij zelfbouw kan de expertise van een bouwfysicus nodig zijn om vast te stellen hoe de gewenste energieprestatiekan worden gerealiseerd. Bij geluidbelaste locaties kan het daarnaast gaan om vast te stellen hoe er kan worden voldaan aan de geluidsnormen.

Bouwgarant

Garantieregeling voor de bouw. Is vooral bedoeld voor kleine werken. Bouwgarant garandeert het herstel van gebreken na oplevering of in de constructie als de aannemer deze niet wil of kan herstellen. Als de aannemer tijdens de bouw failliet gaat, vergoedt Bouwgarant de kosten van het afbouwen door een andere aannemer. Bouwgarant heeft ook een afbouwgarantieregeling voor nieuwbouw.

bouwgroep

Een groep particulieren die een bouwlocatie verwerft en een project voor eigen gebruik realiseert. De bouwgroep bepaalt zelf met welke partijen (architect, adviseurs, aannemer) er wordt samengewerkt.

bouwrente

Bouwrente ontstaat wanneer een nieuwbouwwoning gekocht wordt nadat de bouw gestart is. De bouwrente is dan de rente over de periode tussen start bouw cq. het moment waarop de aannemer de grond afgenomen heeft en het moment van koop. De koopsom wordt verhoogd met de bouwrente. Bouwrente wordt vaak verward met ’rente tijdens de bouw’.

bouwrijpe grond

Grond die geschikt is (gemaakt) om te bebouwen.

bouwteam

In een bouwteam werken de bij het bouwproject betrokken partijen (architect, adviseurs, aannemer) samen aan het ontwerp van de woningen en de realisatie ervan. Een bouwteam wordt meestal ingesteld na afronding van het @definitief ontwerp@ (DO).

Het hanteren van deze manier van werken betekent er maar één aannemer betrokken wordt in de aanbesteding; er is dus sprake van dat de aanbestedingsvariant @‘enkelvoudige uitnodiging’@. Een ‘enkelvoudige uitnodiging’ wordt daarom ook wel aangeduid met ‘aanbesteding in bouwteam’.

bouwverordening

Gemeentelijke verordening die o.a. de stedenbouwkundige eisen, de procedure voor het verlenen van de omgevingsvergunning en de regels voor het gebruik van het bouwwerk voorschrijft.

Bruto Vloer Oppervlakte (BVO)

Het totale vloeroppervlakte gemeten op vloerniveau inclusief gevels, binnenwanden, trapgaten schoorstenen, enzovoorts. Zie ook Gebruiksoppervlakte (GBO).