Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018 Laatste update: 25-01-2022

elementenbegroting

Begroting van de bouwkosten waarbij de kosten per ‘bouwkundig element’ Bouwkundige elementen zijn bijvoorbeeld: fundering, gevel dak, vloeren, installaties.

Energie Prestatie Normering (EPN)

Normering voor de wijze waarop de mate van energiezuinigheid van een woning moet worden berekend. De prestatie wordt uitgedrukt in een getal, EPC. Voor de EPC geldt: hoe lager, des te beter. Tot 1 januari 2021 werd in het bouwbesluit de maximale EPC voor een woning vastgelegd. De EPN is per 1-1-2021 vervangen door de BENG- normering (Bijna Energieneutrale Gebouwen)

EPC

Energie Prestatie coëfficiënt. De EPC is een rekengetal waarmee de mate van energiezuinigheid van een gebouw wordt uitgedrukt. Voor de EPC geldt: hoe lager, des te beter. In het  bouwbesluit werd tot 1 januari 2021 de maximale EPC voor een woning vastgelegd. Per 1-1-2021 is de EPC-norm vervangen door de BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen)

erfpacht

De uitgifte van grond in erfpacht betekent dat de grond eigendom blijft van de gemeente (of van een andere partij, maar meestal de gemeente). De eigenaar van de woning krijgt het gebruiksrecht. Erfpacht is een ‘zakelijk recht’; het recht is gekoppeld aan het perceel en niet aan een persoon.

De vergoeding voor het gebruiksrecht is de erfpachtcanon

erfpachtcanon

Bij de uitgifte van grond in erfpacht betaalt de erfpachter (de woningeigenaar) een vergoeding voor het gebruiksrecht: de erfpachtcanon. In de meeste gemeenten wordt de erfpachtcanon ‘eeuwigdurend afgekocht’. Dat betekent dat de eerste woningeigenaar eenmalig een bedrag betaalt. Dat bedrag is gelijk aan de grondwaarde en is dus even hoog als wanneer de grond gekocht zou worden. Het erfpachtrecht gaat bij verkoop van de woning over op de nieuwe eigenaar. 

executiewaarde

De geschatte verkoopopbrengst van een woning wanneer het gedwongen verkocht moet worden. Bij nieuwbouw is de executiewaarde meestal 90% van geschatte waarde van de woning bij een normale – niet-gedwongen - verkoop. De berekening van de executiewaarde is van belang voor het berekenen van de maximale hoogte van de hypothecaire lening.