Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018

Gebruiksoppervlakte (GBO of GO)

Het vloeroppervlakte van een woning, gemeten op 1,5 m¹. In het GBO worden niet meegerekend: dragende wanden, vloeropeningen groter dan 4 m². Zie ook bruto-vloeroppervlak(BVO)

geschakelde kavels

Kavels die aan individuele zelfbouwers worden uitgegeven en  waarop de woningen in een rij worden gebouwd. De uitgifte van geschakelde kavels kent een lange historie. In de 17eeeuw werden al geschakelde kavels uitgegeven. De Amsterdamse grachtengordel is daarvan wellicht het meest aansprekende voorbeeld. Ook eigentijdse projecten met geschakelde kavels kenmerken zich door een enorme diversiteit en een aantrekkelijke stedelijkheid.

gietbouw

Bouwmethode waarbij de draagconstructie (dragende wande en vloeren) op de bouw wordt vervaardigd door beton in een bekisting te storten. Vaak wordt een ‘tunnelbekisting’ (ook well aangeduid als tunnelkist) gebruikt.  Tunnelkisten zijn duur en daarom alleen rendabel bij grote projecten met veel identieke woningen, waar een tunnelkist voor alle woningen gebruikt kan worden.  Komt daarom bij zelfbouw niet vaak voor.

grondexploitatie (GREX)

Begroting van kosten en opbrengsten die gemoeid zijn met het realiseren van een woningbouwproject of ander ruimtelijk project. Wordt vooral door gemeenten gehanteerd bij het nemen van besluiten over ruimtelijke plannen. Aan de kostenkant heeft de gemeente te maken met kosten als:

verwervingskosten (het ‘uitkopen’ van eigenaren), sloopkosten, aanleggen infrastructuur, bouw- en woonrijp maken, plankosten, kosten van de kaveluitgifte etc.

Opbrengsten worden gerealiseerd door de verkoop van bouwgrond en vergoedingen van projectontwikkelaars voor de kosten van het wijzigen van bestemmingsplannen. 

grondquote

De grondquote is het aandeel van de grondkosten in de totale kosten van de woning (‘stichtingskosten’) en wordt uitgedrukt in een percentage. Gemeentes hanteren grondquotes bij het bepalen van hun grondprijsbeleid. Daarbij hanteren ze als uitgangspunt dat hoe duurder een woning is, des te hoger de grondquote kan zijn.