Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018

wachtgevel

Een zijmuur op een geschakeld kavel die in het zicht blijft totdat de naastgelegen kavel bebouwd is. Wanneer de naastliggende kavel bebouwd wordt, wordt de zijmuur een tussenmuur. Tot die tijd wordt de zijmuur voorzien van een tijdelijke afwerking. Ook wel ‘wachtmuur’ of ‘wachtende muur’. Het is van belang om bij projecten met geschakelde kavels vooraf nauwkeurig de eisen te omschrijven waaraan de tijdelijke afwerking moet voldoen.

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wet die in 2011 in werking is getreden en waarin het verlenen van vergunning op het terrein van bouwen, milieu en ruimte is geregeld. De Wabo regelt de omgevingsvergunning.

welstandscommissie

Commissie die beoordeelt of een bouwplan voldoet aan het gemeentelijke welstandsbeleid en daaromtrent adviseert bij het beoordelen van de bouwaanvraag. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders en bestaat uit architecten en andere deskundigen. Kleinere gemeenten maken vaak gebruik van een regionale welstandscommissie. In sommige gemeenten wordt de welstandscommissie ook wel aangeduid met: ‘Commissie voor welstand en Monumenten’ of ‘Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit’

welstandszorg

Gemeentelijk beleid waarmee de kwaliteit van de gebouwde omgeving wordt bewaakt. Het gaat daarbij vooral om de ‘beeldkwaliteit’ (architectonische kwaliteit). Welstandscriteria en -procedures worden vastgelegd in de gemeentelijk Welstandsnota vastgelegd zijn.

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

In de wet ruimtelijke ordening zijn de eisen en bepalingen omtrent ruimtelijke plannen en de wijze waarop ze tot stand komen, vastgelegd. Ruimtelijke plannen zijn: structuurvisies, bestemmingsplanen, beheersverordening.

WoonKeur

Certificaat voor nieuwbouwwoningen om de woontechnische kwaliteit te borgen. Woonkeur is bedoeld als bescherming van consumenten (woningkopers). Bij zelfbouw, echter, is de woningkoper zelf de producent. De zelfbouwer hoeft niet tegen zichzelf in bescherming genomen te worden.  Woonkeur heeft daarom bij zelfbouw weinig toegevoegde waarde en kan zelfs een belemmering zijn, bijvoorbeeld wanneer de zelfbouwer woonwensen heeft die niet  door Woonkeur worden toegestaan. Overige bezwaren:

  • Aan het verkrijgen van Woonkeur zijn bovendien kosten verbonden. 
  • Er is maar één aanbieder; Woonkeur is eigendom van één partij (stichting Woonkeur).