energiebesparende maatregelen
Gepubliceerd: 08-03-2004 Laatste update: 27-12-2018

In het kader van het actieprogramma Particuliere Opdrachtgevers, onderdeel van het Koepelprogramma CO2 –reductie in de Gebouwde Omgeving, is begin 2003 geëxperimenteerd met het geven van energieadviezen aan particuliere opdrachtgevers. Doel van het experiment was te onderzoeken of zij middels een gericht advies kunnen worden gestimuleerd om energiebesparende maatregelen toe te passen. Het experiment is uitgevoerd in vier woningbouwprojecten verspreid over het land; drie projecten met kaveluitgifte aan individuele particulieren en één project waarbij sprake was van collectief opdrachtgeverschap.

epc-berekening energieadviseur

Uitgangspunt voor het energieadvies was het voorlopig ontwerp (VO) van de betrokken woningen. Allereerst is door de energieadviseur de EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) van het VO berekend. Vervolgens zijn in overleg met de particuliere opdrachtgever energietechnische verbeteringen aangebracht. Van het “verbeterde ontwerp” is vervolgens vastgesteld:         

  • EPC;
  • Besparing jaarlijkse energiekosten;
  • (bouw)kosten van de geadviseerde maatregelen.

wél energiebesparing

Direct na afronding van het experiment (april 2003) was de verwachting dat de advisering zou leiden tot een gemiddelde energiebesparing van 17% ten opzichte van de VO’s. Onlangs is onderzocht in welke mate de verstrekte adviezen daadwerkelijk zijn opgevolgd. Uit het onderzoek blijkt dat er een gemiddelde besparing is gerealiseerd van 13%.

opvolging conventionele energiebesparingsmaatregelen

In de projecten met vrije kavels blijkt het advies in vrijwel alle gevallen slechts gedeeltelijk opgevolgd te zijn. Uit de analyse van de definitieve woningontwerpen blijkt dat er bij de vrije kavels een gemiddeld be­sparing gerealiseerd is van 9% t.o.v. de voorlopige ontwerpen en 5% t.o.v. de bouwbesluiteis. Conventionele besparingsmaatregelen (verhogen isolatiewaarden, verhoogd rendement van ap­paratuur) worden in vrijwel alle gevallen toegepast. Niet-conventionele maatregelen (vraaggestuurde ventilatieroosters, zonnecollecto­ren, warmtepompen e.d.) wor­den daarentegen nauwelijks toegepast. Dat blijkt vooral veroorzaakt te worden door twijfel over de effectiviteit (“koudwatervrees”) en veel minder door de hogere investeringskosten.

ondersteuning gemeentelijke energieambities

In het project met collectief opdrachtgeverschap (Bladel) zijn de energieadviezen integraal overgenomen, hetgeen leidt tot een besparing t.o.v. het VO van 15%. In dit project eist de gemeente een energieprestatie van EPC≤0,8. Waren de betrokken particulieren aanvankelijk nog van plan om de gemeentelijk EPC-eis ter discussie te stellen als veel te kostbaar, ten gevolge van de advisering is de EPC-eis geaccepteerd als een haalbare doelstelling. Het energieadvies blijkt derhalve uitermate effectief te zijn in de ondersteu­ning van de gemeentelijke milieuambities.

nog te weinig vertrouwen in niet-conventionele maatregelen

Conclusie van het onderzoek is dat het verstrekken van energieadviezen aan particuliere opdrachtgevers een effectief middel kan zijn om energiebesparing te realiseren. Voorwaarde is wel dat de twijfel over de effectiviteit van niet-conventionele besparingsmaatregelen wordt weggenomen. Dat kan door het advies op dat punt te verbeteren (aantal contactmomenten tussen adviseur en particuliere opdrachtgever uitbreiden). Ook fabrikanten en leveranciers van de betreffende apparatuur kunnen hierbij een rol spelen.  

Bijkomend voordeel van energieadvisering is dat voorkomen wordt dat de energieprestatie van het woningontwerp onvoldoende blijkt te zijn, iets dat in de betrokken gemeenten bij het toetsten van bouwaanvragen met regelmaat wordt vastgesteld.

Bron: De Regie BV