kadastrale splitsing percelen
Gepubliceerd: 09-04-2020

Dit artikel over het kadastraal splitsen van een perceel is geschreven door Marks Wachters notarissen uit Eindhoven/Nuenen. Wilt u meer over het splitsen van een perceel weten? Bezoek dan de website van Marks Wachters notarissen of neem contact met dit kantoor op via 040-2448855. 

Let op: de informatie in dit artikel is gebaseerd op de tarieven van het Kadaster anno 2020 

In de vastgoedpraktijk van Marks Wachters notarissen krijgen we regelmatig de vraag om een gedeelte van een perceel over te dragen. In dat geval dient voor of na de eigendomsoverdracht het perceel kadastraal gesplitst te worden. Indien een perceel kadastraal wordt gesplist dan ontstaan er ten minste twee of meer nieuwe kadastrale percelen en worden de grenzen van alle nieuw te vormen percelen door het Kadaster vastgesteld. Het nummer waaronder het oude perceel kadastraal bekend stond komt daarbij te vervallen en alle nieuw te vormen percelen krijgen een eigen, nieuw kadastraal nummer. Een perceel splitsen kan tegenwoordig op drie verschillende manieren gedaan worden. Hoog tijd dus om deze verschillende manieren van inmeten eens op een rij te zetten en daarbij de kosten in kaart te brengen die iedere vorm van inmeten met zich meebrengt.

Splitsen van het perceel voorafgaande aan de eigendomsoverdracht

Bij een splitsing van een perceel voorafgaande aan de eigendomsoverdracht dient de eigenaar van het betreffende perceel daartoe een opdracht aan het Kadaster te verstrekken om voor de inmeting zorg te dragen. Na het indienen van deze opdracht zal een landmeter van het Kadaster tezamen met de betrokken eigenaar ter plaatse de grenzen van de nieuw te vormen percelen opnemen. Hierna worden de meetgegevens in de kadastrale registratie verwerkt en worden de nieuwe kadastrale nummers én oppervlakten toegekend aan de nieuw te vormen percelen. Indien de eigenaar één of meer van de nieuw gevormde percelen in eigendom wenst over te dragen, dan zijn de nieuwe kadastrale grenzen, oppervlakten en perceelnummers dus reeds bekend. Bij verstrekken van voormelde opdracht aan het Kadaster dient rekening te worden gehouden met een termijn van 20 werkdagen alvorens het Kadaster voor de inmeting langskomt. Wil men gebruik maken van deze mogelijkheid dan is het voor de eigenaar raadzaam bij het vaststellen van de datum van eigendomsoverdracht hiermee rekening te houden. Overigens kan de hiervoor uiteen gezette wijze van splitsen ook geschieden op basis van externe meetgegevens die door de betrokken partij aan het Kadaster worden aangeleverd.

Het maken van een afspraak voor het splitsen van een kadastraal perceel kan direct op de website van het Kadaster.

Splitsen door middel van de applicatie 'Splits'

Het is ook mogelijk om via de webapplicatie 'Splits' (voorlopige grenzen, met verificatiemeting achteraf) van het Kadaster een perceel te splitsen in twee of meer nieuw te vormen percelen. In een dergelijk geval zal de gebruiker (veelal een notariskantoor, gemeente of projectontwikkelaar) zelf op de kadastrale kaart een nieuwe kadastrale grens of grenzen intekenen van de nieuw te vormen kadastrale percelen en aan het Kadaster de opdracht verstrekken om deze nieuwe grens of grenzen te verwerken.

Hierdoor ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve kadastrale nummers, maar met voorlopige kadastrale grenzen- en oppervlakten. Na het verstrekken van voormelde opdracht aan het Kadaster worden de nieuwe kadastrale percelen binnen enkele werkdagen (en soms zelfs op dezelfde dag van de indiening van op de opdracht) vastgesteld. Na de eigendomsoverdracht komt het Kadaster vervolgens langs voor een verificatiemeting, waarna de aanvankelijk voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakten definitief worden vastgesteld. Let op: het kan 12 tot 18 maanden (!!) duren voordat het Kadaster langs komt om de grenzen definitief vast te stellen. Deze lange “verwerkingstijd” kan hoge kosten met zich meebrengen bij de overdracht van een perceel met een voorlopige kadastrale grens. Lees daar hieronder meer over.

Splitsen van het perceel na de eigendomsoverdracht

De derde mogelijkheid die bestaat betreft de overdracht van een gedeelte van een perceel bij de notaris voordat tot inmeting van de nieuw te vormen percelen wordt overgegaan. In dat geval draagt men een gedeelte van een reeds bestaand kadastraal perceel over. Indien men kiest voor deze optie, dan is de notaris verplicht om aan de akte van levering een situatietekening te hechten waarop is aangegeven welk gedeelte van het perceel in eigendom wordt overgedragen. In de akte van levering is dan de geschatte grootte opgenomen van het na de eigendomsoverdracht nieuw te vormen perceel. Direct na de eigendomsoverdracht worden door het Kadaster ambtshalve nieuwe percelen gevormd met voorlopige administratieve grenzen en oppervlakte. Vervolgens zal de landmeter van het Kadaster contact opnemen met partijen om na een bezoek ter plaatse de definitieve kadastrale grenzen en oppervlakten vast te stellen.

Kosten van kadastrale splitsing in 2020

Iedere gekozen vorm van inmeten brengt verschillende kosten met zich mee. Hieronder zetten wij in het kort uiteen welke kosten verbonden zijn aan iedere wijze van inmeten.

Splitsen van het perceel voorafgaande aan de eigendomsoverdracht

De kosten voor het splitsen van een perceel voorafgaande aan de eigendomsoverdracht bedragen €440,- (dit bedrag is vrij van BTW). Indien het perceel bijvoorbeeld in drie nieuwe kadastrale percelen gesplitst wordt, bedragen de kosten twee maal €420,-, derhalve in totaal €840,-. Bij het splitsen van een perceel in twee nieuw te vormen percelen bedragen de kosten dus 'slechts' €440,-. Geschiedt de inmeting overigens op grond van externe meetgegevens, welke aan het Kadaster worden aangeleverd dan bedragen de kosten €293,-.

Wanneer er 50 of meer percelen in één project moeten worden ingemeten bedragen de kosten €366,50 per perceel.

Splitsen door middel van de applicatie 'Splits' (voorlopige grenzen, met verificatiemeting achteraf)

Voor het vormen van een nieuw kadastraal perceel door middel van de webapplicatie 'Splits' wordt €100,- in rekening gebracht. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal percelen dat ná de splitsing ontstaan, minus één. Bij de eigendomsoverdracht wordt vervolgens €660,- voor de verificatiemeting berekend. Als het een klein perceel betreft (kleiner dan 100 vierkante meter en een waarde lager dan €5.000,-) wordt het tarief van €57,50 voor de verificatiemeting in rekening gebracht.

Wanneer uit één kadastrale perceel twee nieuwe percelen ontstaan en is het tarief van de verificatiemeting nog niet eerder in rekening gebracht met betrekking tot het betreffende perceel, dan wordt bij de overdracht van het betreffende perceel met voorlopige kadastrale grenzen het tarief van de verificatiemating van €660,- in rekening gebracht.

Splitsen van het perceel na de eigendomsoverdracht (overdracht van een gedeeltelijk perceel)

Voor het splitsen van een perceel na de eigendomsoverdracht bedragen de kosten €1.325,-. Als het in te meten perceel wordt gevormd uit (een gedeelte van) verschillende reeds bestaande kadastrale percelen en deze percelen op elkaar aansluiten en door één nieuwe eigenaar worden verkregen, bedragen de kosten ook 'slechts' €1.325,-.

Voor alle drie de wijzen van inmeten geldt dat voormelde kosten uitsluitend de inmetingskosten betreffen die door het Kadaster in rekening worden gebracht. Naast deze inmetingskosten zijn ook kosten voor het inschrijving van de akte van levering (op grond waarvan de eigendom overgaat naar de nieuwe eigenaar) aan het Kadaster verschuldigd. Deze inschrijfkosten bedragen €144,50 per akte per verkrijger. Bij een akte van ruiling, waarbij beide partijen in de akte een perceel in eigendom verkrijgen is derhalve twee maal €144,50 in rekening gebracht.