Algemene informatie over het plan De Graafschap in Biddinghuizen

Om de komende jaren tegemoet te komen aan de vraag naar nieuwe woningen, wordt Biddinghuizen uitgebreid met woonwijk De Graafschap. Om in te spelen op de woonwensen van zowel de huidige als nieuwe inwoners van Biddinghuizen, wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardige woonwijk met een ruime opzet.

Woonwijk De Graafschap

De Graafschap wordt niet alleen ruim van opzet maar ook zeer divers qua woningen. Ook de omgevingbeleving waarin deze woningen worden gebouwd is een onderscheidende factor. Bijvoorbeeld ‘Het Erfwonen’. Met voldoende privé (tuin)ruimte, maakt een gezamenlijk ‘erf’ met diverse (groen)voorzieningen het mogelijk om samen met uw buren een optimale buurtsfeer te creëren.

Een geheel andere uitstraling krijgt de beoogde ‘Waterwijk’, deze biedt prachtige woningen direct aan het water. Natuurlijk met de voor zo’n wijk gebruikelijke vaarmogelijkheden, maar nog meer vanuit het oogpunt om bijvoorbeeld heerlijk op uw terras aan het water te genieten van de specifieke sfeer die water met al haar natuurpracht oproept.

Ook aan de liefhebber van het weidse polderuitzicht is gedacht. Aan de oostkant (Polderrand) zullen woningen worden gerealiseerd waarbij de bewoners blijvend kunnen genieten van de weidsheid van de polder. Door het open karakter van deze oostrand en de ligging van de woningen zal deze beleving zich ook uitbreiden naar de kern van de wijk. De sfeer zal hierdoor zeer ruimtelijk zijn.

Woningcategorieën

De gemeente geeft in totaal zes kavels uit waarop vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden. Vier van deze kavels liggen in het huidige bebouwde deel en hebben een grootte van ongeveer 550 m2. De overige twee kavels zijn wat groter namelijk 864 m2 en 670 m2 en liggen in het nieuw te ontwikkelen gedeelte. Projectmatig worden in dit gebied rijenwoningen en twee-onder-één-kap-woningen gerealiseerd. Alle typen woningen staan gevarieerd door de wijk en de straten. Een overzicht hiervan vindt u in de brochure op de tekening “Programma Fase 1 – Erfwonen 1”.

Bouwen in het plan De Graafschap

U wilt graag bouwen in het plan De Graafschap. Begrijpelijk, want in dit gebied woont u mooi en rustig met in de directe nabijheid de Randmeerbossen en het Veluwemeer en een levendig dorp als Biddinghuizen.

De gemeente heeft voor u al veel zaken geregeld die voor het bouwen wettelijk verplicht zijn. Zo geeft een bestemmingsplan aan waar wegen komen te liggen en waar gebouwd mag worden. Daarnaast regelt de bouwregelgeving dat u technisch/esthetisch verantwoord en veilig bouwt. Een kavel staat niet op zichzelf, maar maakt altijd deel uit van de omgeving.

Zo heeft het plan De Graafschap verschillende buurten met elk een eigen sfeer en karakter. De buurten worden functioneel van elkaar gescheiden en ruimtelijk verbonden door gevarieerde groen- en waterstructuren. Om de woningen deel te laten uitmaken van een buurt zijn hiervoor door de gemeente welstandscriteria opgesteld: Welstandsnota 2004 – gemeente Dronten, gebied 11A, Biddinghuizen, De Graafschap.

Deze criteria zijn er om de nodige samenhang in een buurt te verkrijgen. In deze welstandscriteria wordt uitgelegd wat de bedoeling is van de te onderscheiden buurt, hoe de afspraken luiden en waar de vrijheden liggen. De bouwplannen worden, zoals dat wettelijk is geregeld, door de welstandscommissie getoetst aan de welstandcriteria.

Voor meer informatie over het uitwerkingsplan (Biddinghuizen – De Graafschap 4041) kunt u op www.ruimtelijkeplannen.nl het Bestemmingsplan1e Uitwerkingsplan Biddinghuizen - De Graafschap fase 1 (4041) raadplegen.
Voor meer informatie over welstandscriteria en het beeldkwaliteitsplan kunt u contact opnemen met mevrouw Timmerman van de afdeling Gebiedsontwikkeling, tel. 0321 388221 of via mail: h.timmerman@dronten.nl.

Voor meer informatie over beschikbaarheid van kavels kunt u contact opnemen met mevrouw Groen van de afdeling Gebiedsontwikkeling, tel. 0321 388402 of via mail: l.groen@dronten.nl.

Openbare ruimte

De gemeente Dronten maakt het ontwerp voor de openbare ruimte en zal, na oplevering van alle woningen in een straat, tot inrichting daarvan overgaan. In het ontwerp is uiteraard ook aandacht besteed aan het groen en speelplaatsen in de wijk.

 

Informatie over uitgifteprocedure

Algemeen

De gemeente Dronten geeft 6 kavels uit in De Graafschap te Biddinghuizen. Deze kavels worden uitgegeven voor de bouw van een vrijstaande woning.

Uitgifte door verloting

Bij voldoende inschrijvingen geeft de gemeente Dronten de kavels uit door middel van een verloting. Daar kan in principe iedere belangstellende aan deelnemen. De verloting van de kavels wordt verricht door notaris mr. Nieuwdam. Nadere informatie over de datum, het tijdstip en de locatie van de verloting worden later bekend gemaakt.

De verlotingsprocedure

Om mee te kunnen doen aan de verloting moet u uiterlijk 30 juni 2023 aan een aantal voorwaarden voldoen. Een inschrijfformulier kunt u opvragen door middel van een mail te sturen aan kavelstekoop@dronten.nl , vermeld hierbij uw naam en adres. Het inschrijfformulier wordt u dan zo spoedig mogelijk per mail toegestuurd. Als u het inschrijfformulier heeft ontvangen vult u het volledig in en stuurt dit, bij voorkeur per mail aan de gemeente terug. U geeft o.a. een eerste kavelvoorkeur aan en eventuele reservevoorkeuren. Het inschrijfformulier is persoonsgebonden. Nadat u zich heeft ingeschreven en het inschrijfformulier heeft teruggestuurd aan de gemeente Dronten zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. Dat wil zeggen: U kunt geen kavels meer toevoegen of schrappen.

Ten tweede moet u tegelijk met het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier, een bedrag van € 1.000,-- overmaken op rekeningnummer NL 77 BNGH 028.50.68.970 van de gemeente Dronten bij de BNG te Den Haag onder vermelding van “Inschrijfgeld verloting De Graafschap t.b.v. .....(naam inschrijver)”. Als de betaler een ander is dan de tenaamstelling van de inschrijver, vermeldt dan duidelijk wie de inschrijver is. Als dat niet, of onvoldoende duidelijk gebeurt, mag u niet meedoen aan de verloting.

Als u het inschrijfformulier volledig heeft ingevuld en het inschrijfgeld tijdig heeft betaald mag u meedoen met de verloting. Met de inschrijving accepteert u een aan u bij verloting toe te wijzen kavel. Daarom is het belangrijk dat u voorafgaande aan de inschrijving voor de verloting bekend bent met de concept-koopovereenkomst, de Algemene Verkoopvoorwaarden en de regels voor de bebouwing die gerealiseerd mag worden en deze accepteert.

Als u mee mag doen met de verloting krijgt u één lotnummer toebedeeld. Dit lotnummer wordt schriftelijk aan u bekend gemaakt. Met dit nummer doet u mee aan de verloting. Als er bijvoorbeeld 20 inschrijvers zijn, worden in principe 20 lotnummers toebedeeld. Binnen de vastgestelde verlotingsprocedure is er bepaald dat een inschrijver die bij de laatste verlotingsprocedure voor een kavel is uitgeloot, bij een volgende verlotingsprocedure recht heeft op een extra lotnummer. Het kan dus zijn dat het aantal lotnummers hoger is dan het aantal inschrijvers.

Na start van de verloting zal de notaris door trekking van een nummer uit alle nummers van de inschrijvers, de eerst beschikbare voorkeurskavel toewijzen aan de inschrijver aan wie het nummer toebehoort.

De notaris zal vervolgens doorgaan met de trekking tot alle nummers zijn getrokken en de beschikbare kavels zijn toegewezen aan de inschrijvers aan wie de lotnummers toebehoren.

Terugtrekken voor de verloting

Wanneer u, om wat voor reden dan ook, na inschrijving besluit om u terug te trekken voor de verloting, dan krijgt u uw inschrijfgeld niet terug.

Kavel toegewezen en dan?

Als u tijdens de verloting een kavel krijgt toegewezen bent u verplicht de koopovereenkomst te ondertekenen en de waarborgsom aan de gemeente te betalen. De koopovereenkomst van de aan u toegewezen kavel zal u binnen enkele weken worden toegezonden. Deze koopovereenkomst moet u uiterlijk één maand na de toezending aan de gemeente ondertekend retour sturen. Ook moet er dan een waarborgsom van 5% van de koopsom inclusief btw aan de gemeente zijn betaald. Het is daarom belangrijk dat u vooraf op de hoogte bent van alle (on)mogelijkheden omtrent de financiering en de bouw van de woning van uw keuze.

Uiterlijk een jaar na toezending van de koopovereenkomst moet u medewerking verlenen aan juridische levering van de bouwkavel en zult u bij de notaris de koopakte ondertekenen en de volledige koopsom, onder aftrek van het inschrijfgeld en de waarborgsom moeten betalen.

Niet afnemen van de kavel

Indien u na de verloting besluit om de kavel niet af te nemen dan krijgt u uw inschrijfgeld voor de verloting niet terug. De gemeente zal de kavel dan aan een andere koper toewijzen. Mocht u na ondertekening van de koopovereenkomst en betaling van de waarborgsom besluiten de kavel terug te geven aan de gemeente, om wat voor reden dan ook, dan krijgt u én het inschrijfgeld én de betaalde waarborgsom niet terug.

Uitgeloot en dan?

Als u bij de verloting geen kavel kan worden toegewezen, oftewel wordt uitgeloot, omdat uw voorkeurkavels al aan andere inschrijvers zijn toegewezen, wordt u op een reservelijst geplaatst. De eerste uitgelote inschrijver komt als eerste op de reservelijst, de tweede als tweede en zo verder. In het geval dat er een kavel tijdens de verloting niet wordt verkocht of dat er een kavel terugkomt komt de reserve die bovenaan de reservelijst staat als eerste in aanmerking voor die kavel. Als de eerste reserve er van afziet komt de volgende aanmerking en zo verder.

In het geval u ervoor kiest om niet op de reservelijst te blijven staan kunt u dit schriftelijk aan Team Gebiedsontwikkeling doorgeven. In dat geval wordt uw inschrijfgeld teruggestort en komt u niet meer in aanmerking voor een kavel die eventueel niet wordt verkocht.

Minimum prijs
€179.352
Maximum prijs
€287.496
Minimum oppervlakte
539㎡
Maximum oppervlakte
864㎡
Doelgroep
Woonmilieu
dorps of landelijk 
Soort bouw
nieuwbouw 
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Telefoon
Adres

Hemsink 7
Biddinghuizen
Flevoland

Woningtype
vrijstaande woning 
Aantal kavels
6
Eigenaar
Ik wil graag informatie ontvangen