Zelf een nieuwe woning bouwen??? 

Aan de rand van Klazienaveen, op loop- en fietsafstand van alle voorzieningen gelegen bouwkavel van 930m2 eigen grond, t.b.v. de bouw van een vrijstaande woning met een vrijstaand bijgebouw (wonen + werken).  

Het bestemmingsplan voorziet o.a. in de bouw van een vrijstaande woning (12 x 8) met vrijstaande schuur (ca. 8,5m x 14m). Hier zijn al tekeningen voor gemaakt door de verkopende partij.  

Informatie: 
- Perceeloppervlakte 930 m2 eigen grond; 
- Bestemming "Bedrijventerrein", functie "bedrijfswoning"; 
- I.v.m. bestemming goed informeren bij hypotheekadviseur; 
- Maximum bouwhoogte: 15 meter; 
- Maximum goothoogte: 6 meter; 
- Maximale bebouwingspercentage: 70 procent; 

Uitgebreide informatie: 
In het bestemmingsplan is bepaald waarvoor de voor "Bedrijventerrein" aangewezen gronden zijn bestemd, te weten: 
a. bedrijven in de milieucategorieën tot en met 3.1, zoals bedoeld in de bijgevoegde Staat van inrichtingen "Bedrijventerrein Klazienaveen", Bijlage 3. Uitgezonderd zijn de risicovolle inrichtingen met een plaatsgebonden risicocontour van 10-6 / jaar en vuurwerkbedrijven; 
b. in afwijking van het bepaalde in artikel 17.1 onder a. zijn ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 2" uitsluitend bedrijven tot en met milieucategorie 2 toegestaan; 
c. in afwijking van het bepaalde in artikel 17.1 onder a. zijn ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.2" tevens bedrijven tot en met milieucategorie 3.2 toegestaan; 
d. in afwijking van het bepaalde in 17.1 onder a. zijn ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijventerrein - wittendorp" tevens de bestaande bedrijfsactiviteiten toegestaan; 
e. bedrijfsgebouwen; 
f. bedrijfswoningen met bijbehorende bouwwerken ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning"; 
g. geluidswerende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding "geluidsscherm/ geluidswal"; 
met bijbehorende: 
h. andere bouwwerken; 
i. tuin, erven; 
j. fiets- en voetpaden; 
k. toegangswegen in- en uitritten; 
l. parkeervoorzieningen; 
m. groenvoorzieningen; 
n. geluidswerende voorzieningen; 
o. kunstwerken en waterwerken; 
p. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

17.2 Bouwregels 
17.2.1 Gebouwen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. indien op de verbeelding een plaatsgebonden risicocontour van 10-6 / jaar is aangegeven, zijn binnen die risicocontour geen kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten toegestaan; 
b. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' een bedrijfswoning is toegestaan; 
c. de afstand van een gebouw tot de zij- en achtererfscheiding dient minimaal 3 meter te bedragen, tenzij de bestaande afstand kleiner is, in welk geval de bestaande afstand als minimum geldt; 
d. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "bebouwingspercentage terrein (%)" staat per bouwvlak het maximale bebouwingspercentage per bouwperceel aangegeven, indien geen bebouwingspercentage is aangegeven mag het bouwvlak 100% bebouwd worden; 
e. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "maximum bouwhoogte" mag de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande bouwhoogte indien geen of een andere dan de bestaande bouwhoogte is aangegeven; 
f. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "maximum goothoogte" mag de goothoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande goothoogte indien geen of een andere dan de bestaande goothoogte is aangegeven; 

17.2.2 Bedrijfswoning 
Voor het bouwen van een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen: 
a. ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning" zijn bedrijfswoningen toegestaan, met dien verstande dat per bouwperceel ten hoogste één bedrijfswoning mag worden opgericht; 
b. ter plaatse van de aanduiding "aantal wooneenheden" is het vermelde aantal aan bedrijfswoningen toegestaan, met dien verstande dat per bouwperceel maximaal 1 bedrijfswoning is toegestaan; 
c. de voorgevel van de bedrijfswoning dient in de gevellijn te worden opgericht; 
d. de bedrijfswoning dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 
e. de totale of gezamenlijke oppervlakte van een bedrijfswoning inclusief bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning mag maximaal 200 m² bedragen; 
f. de oppervlakte van het bijbehorend bedrijfsgebouw bedraagt minimaal 150m2; 
g. de bouwhoogte van de bedrijfswoning niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande bouwhoogte indien geen bouwhoogte is aangegeven; 
h. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "maximum goothoogte" mag de goothoogte van de bedrijfswoning niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande goothoogte indien geen goothoogte is aangegeven; 
i. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding "dakhelling" mag de dakhelling van de woning niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande dakhelling indien geen dakhelling op is aangegeven; 

17.2.3 bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen: 
a. bijbehorende bouwwerken dienen ondergeschikt te zijn aan de woning, waarbij het totaal aantal m² dat gebouwd mag worden als bijbehorend bouwwerk niet meer mag bedragen dan 50m2; 
b. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak op het zij- en achtererf worden opgericht; 
c. de afstand van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk ten opzichte van de woning ten hoogste 30 meter bedraagt; 
d. aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen maximaal 5 meter achter de oorspronkelijke achtergevel van de woning worden gebouwd; 
e. bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de gevellijn van de woning te worden opgericht, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand; 
f. bij twee naar de weg gekeerde zijgevels (hoeksituatie) van een hoofdgebouw dienen vrijstaande bijbehorende bouwwerken achter de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw dan wel in of achter het verlengde daarvan te worden gebouw; 
g. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 meter bedragen; 
h. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen; 
i. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen; 

17.2.4 Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 
a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de gevellijn maximaal 1 meter en achter de gevellijn maximaal 5 meter bedragen met dien verstande dat: 
1. de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 meter bedragen; 
2. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 meter; 
3. de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten voor en achter de gevellijn mag maximaal 5 meter mag bedragen; 
4. de bouwhoogte van silo's, werktuig- en (proces-)installaties maximaal 12 meter mag bedragen; 
5. overkappingen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gerealiseerd; 
6. de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn mag maximaal 1 meter bedragen en achter de gevellijn maximaal 2 meter; 
7. een luifel aan het hoofdgebouw mag maximaal 1,5 meter uit steken;

Minimum prijs
€163.000
Maximum prijs
€163.000
Minimum oppervlakte
930㎡
Maximum oppervlakte
930㎡
Doelgroep
Woonmilieu
dorps of landelijk 
Soort bouw
nieuwbouw 
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Telefoon
Adres

Kloostermanswijk OZ 4
Klazienaveen
Drenthe

Woningtype
vrijstaande woning 
Aantal kavels
1
Ik wil graag informatie ontvangen