Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018

planvoorbereidingskosten

De kosten die een bouwgroep moet maken tot het moment dat de leden hun woningfinanciering geregeld hebben; dat is kort voor de start van de bouw. Het gaat o.m. om de kosten van het ontwerp, advieskosten, leges omgevingsvergunning. De leden van de bouwgroep moeten samen de planvoorbereidingskosten voorfinancieren.

plankostenrisico

Het risico dat een bouwproject voortijdig strandt en niet gerealiseerd wordt. De kosten die tot op dat moment zijn gemaakt voor het laten vervaardigen van het bouwplan, zijn dan voor niets gemaakt en vormen een schadepost voor de opdrachtgever(s).

planologische procedure

Procedure waarmee de bestemming van een perceel gewijzigd wordt om bijvoorbeeld woningbouw mogelijk te maken. Bij zelfbouwprojecten kan het gaan om ofwel een bestemmingsplanprocedure ofwel een vrijstellingsprocedure.  

precario

Gemeentelijke heffing die gekoppeld is aan de toestemming om iets (tijdelijk of permanent) aan, op of over gemeentegrond te plaatsen. In het geval van een bouwproject bijvoorbeeld containers, een bouwkeet of het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond.

programma van eisen

In het programma van eisen (PVE) wordt omschreven aan welke technische, functionele en esthetische eisen de woningen moeten voldoen.  Bij een zorgvuldige voorbereiding van een project wordt er voor gezorgd dat het PVE aansluit bij het beschikbare budget. Een PVE kan dus niet worden vastgesteld zonder een raming van de stichtingskosten en een nauwkeurige bepaling van het beschikbare budget.