cpo-project Gelderland
Gepubliceerd: 02-02-2004 Laatste update: 30-12-2018

 

Groepjes woningzoekenden in de kleine kernen van Gelderland moeten de kans krijgen zelf - eventueel met behulp van een architect - plannen te ontwikkelen.

te weinig woningbouw in kleine kernen

Dat is een van de aanbevelingen van de werkgroep uit provinciale staten van Gelderland die onderzoek heeft ingesteld naar de (te) geringe woningbouw in kleine kernen. Zo‘n groep moet in de praktijk dan een beroep kunnen doen op ondersteuning door zowel de provincie als de gemeente waarin de betreffende kern is gelegen.

lagere grondprijs

Als voordeel daarvan wordt gezien dat mensen zelf gaan inzien dat het bouwen op grote kavels in de praktijk plannen vaak onhaalbaar maakt. Door grondeigenaren bij het maken van de plannen te betrekken kan in de praktijk vaak ook een lagere grondprijs worden afgedwongen.

project in Nunspeet

Een eerste aanzet is inmiddels door de gemeente Nunspeet gegeven. Acht bewoners krijgen de kans in de kleine kern Hulshorst een kavel te verwerven. De woning die daarop moet worden gebouwd kan in nauw overleg met de architect door de bewoners zelf worden ingevuld.
Ambtenaren van de provincie moeten zich, zo vindt de werkgroep, soepeler opstellen als het gaat om het controleren van kleine plannetjes. Wederzijds vertrouwen en vrijheid moet uitgangspunt zijn.
De tijd die procedures in beslag nemen moet worden verkort. Zonder afbreuk te doen aan de inspraak moeten procedures bij de provincie aan een maximum-tijd worden gebonden.

afspraken 

Gemeenten moeten met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties afspraken maken over woningbouw op gemakkelijk maar ook moeilijk te realiseren locaties. Dat betekent dat op goedkopere locaties soms duurder moet worden gebouwd om op dure locaties toch tegen aanvaardbare prijzen te kunnen bouwen.

voorkeursrecht

Gemeenten wordt gevraagd ook een voorkeursrecht in te voeren voor locaties in kleine kernen die voor woningbouw in aanmerking komen. Het voorkeursrecht houdt in dat gronden waarop dit recht valt als eerste te koop moeten worden aangeboden aan gemeenten. Door het vestigen van een voorkeursrecht kan worden voorkomen dat de schaarse grond in kleine kernen in handen komt van projectontwikkelaars.

splitsen boerderijen en woningen

De werkgroep vindt wel dat in iedere kern open ruimtes moeten blijven en niet alle beschikbare grond zonder meer mag worden volgebouwd. Om die reden moet ook de bouw van woningen aan de randen van kleine kernen worden toegestaan. Om mensen de kans te bieden in een kleine kern te blijven wonen wordt voorgesteld meer mogelijkheden te ontwikkelen voor het splitsen van boerderijen en woningen. Hierdoor ontstaat woonruimte voor zowel starters (mensen die voor het eerst een beroep doen op de woningmarkt) en ouderen.

landgoederen

Andere suggesties voor het ruimen van bouwmogelijkheden op het platteland zijn, zo vindt de werkgroep, het bouwen op plaatsen waar nu nog bedrijfsgebouwen staan. Het gaat dan om kassen, varkens- en kippenstallen. Maar ook kunnen er meergezinswoningen worden gebouwd op nieuw aan te leggen landgoederen. Voorbeeld daarvan is een plan dat de gemeente Ermelo heeft ontwikkeld voor de bouw van een ‘kasteel‘ met meerdere appartementen in het gebied Horst-Noord.
De werkgroep wil, nadat plannen daadwerkelijk zijn uitgevoerd, in 2006 een ronde maken langs diverse kleine kernen om te zien hoe die in de praktijk zijn uitgevallen.

Bron: De Stentor